Privacy Statement Mithun Training & Consulting B.V.

De informatie in deze website is uitsluitend bedoeld om u informatie te verstrekken over Mithun Training & Consulting B.V. (Mithun) en haar partners. Deze website is met grote zorgvuldigheid ontwikkeld door Mithun, echter wij geven u geen garantie over de compleetheid of correctheid van de informatie die deze website bevat. U dient altijd eerst de informatie te controleren door contact op te nemen met Mithun, voordat u een aktie hierop onderneemt.

De eigendomsrechten van het materiaal op deze website behoren bij en blijven eigendom van Mithun. Uw bezoek geeft u geen enkel recht om informatie van deze website te reproduceren en of distribueren en het is u niet toegestaan om een of meer van deze handelingen te verrichten, zonder Mithun's expliciete schriftelijke toestemming.

Uw Privacy

Mithun acht een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij Mithun veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

Waarom heeft Mithun een Privacy Statement?

We hebben in dit Privacy Statement voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop!

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of gegevens over uw werkgever. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Ook als u de website van Mithun bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie.

Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met Mithun worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het in uitzonderlijke gevallen verstrekken van gegevens aan derde partijen.

Waarop is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Mithun van u (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt in het kader van haar dienstverlening.

Van wie verwerkt Mithun persoonsgegevens?

Van alle personen met wie wij contact hebben, of die de website van Mithun bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer zakelijke klanten van Mithun. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van leveranciers of business partners van Mithun.

Waarvoor gebruikt Mithun uw persoonsgegevens?

Mithun mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:

 • uw toestemming;
 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van Mithun, waarbij uw belang niet prevaleert.

Mithun verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

Contactformulieren en cursusregistratieformulieren

Het verwerken van contactformulieren die door websitebezoekers worden ingevuld en verzonden zodat contact opgenomen kan worden met de bezoeker en het verwerken van cursusregistratieformulieren die door websitebezoekers worden ingevuld en verzonden zodat zij of hun collega's kunnen worden aangemeld van een van onze opleidingen.
Bij de verwerking zullen de volgende categorieën persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Naam,
 • E-mail

Bij de verwerking kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens potentieel worden verwerkt, afhankelijk van de samenstelling van de contactformulieren:

 • Naam werkgever,
 • NAW-gegevens werkgever,
 • Telefoonnummer,
 • Administratieve gegevens, zoals factuuradres.

Mithun zal onder geen beding bijzondere persoonsgegevens verzamelen. Hieronder wordt verstaan, maar is niet beperkt tot:

 • Autorisatiegegevens, zoals wachtwoorden of autorisatiecodes voor creditcard,
 • Medische gegevens,
 • Gegevens met betrekking tot ras, godsdienst, seksuele voorkeur, gezondheid, politieke gezindheid.

Hoe gaat Mithun met uw persoonsgegevens om?

Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens, vanaf 25 mei 2018 betreft dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Statement niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP. De contactgegevens van de AP zijn:

Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
088 - 1805 250

Veilig

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft Mithun passende technische en organisatorische maatregelen.

 • Maatregelen waarbij Mithun voorzieningen zal treffen voor een adequate toegangsbeveiliging tot de persoonsgegevens, zodat alleen geautoriseerde personen toegang hebben. Mithun verleent alleen toegang tot de persoonsgegevens via op naam gestelde accounts, waarbij het gebruik van die accounts adequaat gelogd wordt en waarbij de betreffende accounts alleen toegang geven tot die persoonsgegevens waartoe de toegang voor de betreffende persoon noodzakelijk is;
 • Maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, onopzettelijk verlies of wijziging, onbevoegde of onrechtmatige opslag, verwerking, toegang of openbaarmaking;
 • Maatregelen om zwakke plekken te identificeren ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens in de systemen die worden ingezet voor het verlenen van onze diensten;
 • Het beveiligen van de diensten door gebruik van een SSL toegangscertificaat, welke is Mithun verplicht is te gebruiken;
 • Het in werking hebben van een adequaat en up-to-date mechanisme om kwaadaardige software, waaronder computervirussen, te detecteren en adequaat af te handelen. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Melden van incidenten

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.

Vertrouwelijk

We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van Mithun is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit ook eveneens voor derden die door Mithun zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in uw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.

Hoelang bewaren we uw gegevens?

Mithun bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.

Verstrekken aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven.

Mithun kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verleent Mithun haar medewerking.

Doorgeven van uw gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Mithun zal uw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie.

Persoonlijk contact met Mithun

Veel contacten tussen u en Mithun verlopen telefonisch, via formulieren, e-mail of social media. Persoonsgegevens die u daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is voor onze dienstverlening.

Op verschillende manieren contact

Steeds vaker hebben klanten via e-mail, social media (Facebook, Twitter) of via onze websites contact met Mithun. Ook sms en chatten wordt ingezet. Natuurlijk wordt ook nog veel informatie uitgewisseld via brieven en formulieren. Het initiatief om contact te hebben kan bij u vandaan komen maar ook van Mithun. De persoonsgegevens die u daarbij aan ons doorgeeft, kunnen door Mithun worden verwerkt. Bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden, aanbiedingen te doen of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Bellen met Mithun

Als u ons belt of wij u bellen zullen we het telefoongesprek niet opnemen.

Bezoek aan de website van Mithun

Als u onze website bezoekt, registeren we uw IP-adres, bezoekgegevens en cookies. Hieronder leest u waarvoor we deze gegevens gebruiken:

Wat doen we met uw IP-adres?

Iedereen die internet gebruikt, heeft een IP-adres. Ook als u internet met uw mobiele telefoon. Zonder IP-adres kunt u niet internetten. Mithun houdt IP-adressen bij om u te behoeden voor internetfraude.

Wat doen we met uw bezoekgegevens?

Op de websites van Mithun worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina's. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verder optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren. We registreren ook hoe bezoekers door de website van Mithun klikken. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag, en voor fraudebestrijding.

Wat doen we met cookies?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Wij plaatsen geen “tracking cookies” op uw computer. Via een script in onze pagina's registreren wij uw bezoekgedrag. Deze informatie wordt beheerd door het Nederlandse bedrijf MTrack, die op basis van de verzamelde metadata bezoekrapportages aanlevert aan Mithun.

Wat zijn uw rechten?

Wanneer Mithun persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Uw rechten zullen hieronder worden toegelicht:

Wij stellen u op de hoogte als wij persoonsgegevens van u verwerken

Mithun verstrekt voor het verwerken van uw gegevens informatie aan u betreffende onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij uw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen.

Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven indien u reeds op de hoogte bent van de verwerking van uw gegevens of indien een mededeling aan u onmogelijk is of voor ons een onevenredige inspanning kost.

Inzage in uw gegevens

Bent u klant van Mithun en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. We verzoeken u wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen.

Recht op rectificatie

U heeft het recht om gegevens te rectificeren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.

In geval dat wij uw gegevens hebben doorgegeven aan een derde, dan zullen wij de derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.

Recht op gegevensverwijdering

Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren.

Recht op beperking van de verwerking

Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door Mithun onrechtmatig is.

Recht van bezwaar

Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Mithun kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld wanneer u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om u persoonlijke aanbiedingen te doen.

Recht op dataportabiliteit

Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machineleesbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of door een brief aan ons te sturen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek.

Wij vragen u zich te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en meer dan noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

Over dit privacy statement

Mithun kan dit Privacy Statement aanpassen. De laatste wijziging was op 1 juli 2018. De meest recente versie vindt u altijd op www.mithuntraining.com.

Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op:

Mithun Training & Consulting BV
Postbus 898
3800 AW  Amersfoort
+31 (0) 33-457 0840

 

Kaart

Contact

Mithun Training & Consulting B.V.
Postbus 898
3800 AW    Amersfoort
Nederland

+31 (0)33 - 457 0840

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.